Chirashi

Chirashi SALMON

14.50 €

+

Chirashi SALMON AVOCADO

15.50 €

+

Chirashi TUNA

16.50 €

+

Chirashi TUNA AVOCADO

17.50 €

+

Chirashi SALMON & TUNA

15.50 €

+

Chirashi VARIETY

17.50 €

+

Chirashi MARINA

16.90 €

+