Menu Lunch

Sashimi Salmon Lunch

14.50 €

+

Sashimi TUNA LUNCH

15.50 €

+

Sashimi SALMON & TUNA LUNCH

15.50 €

+

Sashimi DAURADE LUNCH

15.90 €

+

Sashimi MIX LUNCH

16.50 €

+

Chirashi Salmon Lunch

14.50 €

+

Chirashi Salmon Avocado Lunch

15.50 €

+

Chirashi Tuna Lunch

16.50 €

+

Chirashi Tuna Avocado Lunch

17.50 €

+

Chirashi Salmon & Tuna Lunch

15.90 €

+

Chirashi Variety Lunch

17.50 €

+

Chirashi Marina Lunch

16.90 €

+